Erasmus+ Grants for 2021-2022 Student Mobility / 2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,        

Erasmus+ programı Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği (SMS) kapsamında 2021-2022 Akademik yılında Erasmus değişim faaliyetine katılacak öğrencilerin hibeleri hesaplanırken Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza tahsis edilmiş olan 2019-1-TR01-KA103-062524 ve 2020-1-TR01-KA103-081873 numaralı proje bütçelerinin 671.655,00 Avro tutarındaki bakiyesi esas alınmıştır. Yapılan hesaplamalarda 300 öğrencinin hibelendirilmesine, Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyonu'nun 30.07.2021 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları ile enstitüler birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerine katılımlardan kaynaklanan eksi puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana olan oranlarına bakılarak, adayların puanlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibeli Öğrenci Listesi

Güncel Hibeli Listesi (18.04.2022)

Ek 2: Hibesiz (Yedek) Listesi

Güncel Hibesiz Listesi (18.04.2022)

Ek 3: ÜYK Kararları

Ek 4: Hibesiz Teyit Belgesi

Ek 5: Ülkelerin Aylık Hibe Tablosu

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Katılımcılar arasında puan eşitliği olması durumunda en fazla kredi tamamlamış öğrenciye, kredi eşitliği durumunda ise üniversiteye giriş yılı daha eski olan öğrenciye öncelik verilecektir. Hibesiz (Yedek) listesi sıralaması, öğrencilerin hibe puanlarına göre sıralanmıştır.

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmeyi kabul edenlerin, yukarıdaki ekler arasında yer alan HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni bilgisayar ortamında doldurması ve imzalayıp tarattıktan sonra en geç 13.08.2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bu formu belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus+ değişim programına gitmeyeceği varsayılarak işlem yapılacak ve bu öğrenciler gidiş listelerinden çıkarılacaklardır. (Hibesiz teyit belgesi hibeli katılımcıların iptali sonrasında yedek listeden hibeli listesine geçmenize engel değildir. Bu belge sadece hibesiz de olsa Erasmus'a gideceğinizi teyit ettiğiniz bir belgedir.)

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapmaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

İptaller sebebiyle hibesiz listeden hibeli listesine geçen öğrencilerin hibelenecekleri proje numarası ilanda güncellenen listelerde görülebilecektir. (Öğrencilerin hibe sözleşmeleri hibelenecekleri proje numarasına göre düzenlenecektir.)

Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı, 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara uygulanarak bu katılımcılara 1 dönem için azami 150 gün ve Erasmus Anlaşması gereği faaliyete bir yıllığına katılacak katılımcılara ise azami 300 gün için hibe tahsis edilebilecektir.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın uygulama esasları çerçevesinde, 2021-2022 Akademik yılında Erasmus faaliyetini yurt dışına çıkmadan çevrimiçi tamamlayacak olan hibeli öğrencilere hibe tahsis edilmeyecektir.

Yine 2021-2022 Akademik yılında, faaliyetini hem sanal hem fiziksel (karma) yürüten hibeli öğrencilerin ise sadece yurt dışında geçirdiği süre hibelendirilecektir.

ÇAP bölümünden yerleşen katılımcıların hibe puanları, ana bölümleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılardan, Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programına göre aldığı derslerden (katılımcılardan beklenen 1 dönem için 30 ECTS ders yükü veya en az 7 ders alınmasıdır), 15 AKTS (ECTS) altında başarı gösterebilmiş lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kesin faaliyet süresi için hesaplanan toplam hibe miktarlarından %20 oranında kesinti yapılacaktır.

İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri kurumda başlatacaklardır.

Dezavantajlı duruma sahip katılımcılarımızın olanaklar konusunda bilgi almak üzere ofisimize ulaşması gerekmektedir.

Faaliyetini iptal edecek olan katılımcıların, iptal taleplerini en kısa sürede ofisimize e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir.

Sağlıklı günler diliyoruz.