Erasmus+ Staff Training Mobility

 

   Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Başvuru İlanı (Staff Mobility for Training
)

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli İdari Personeli,

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Yükseköğretimde Personel Hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

HİBE

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility Agreement For Training) eğitim alma programının gün gün belirtilmesi gerekir.

Hibe miktarı yurtdışında yapılacak masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir ve yapılacak masraflar için ayrı ödeme yapılmaz. 

Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personelin faaliyetten hibesiz olarak faydalanma hakkı vardır. Programa hibesiz katılmak isteyen personel de diğer personelle aynı başvuru ve değerlendirme sürecinden geçmektedir. Sıfır hibe alan katılımcılar da programın hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

ÜLKELERE GÖRE GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI

İÇERME DESTEĞİ  

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan  personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

SEYAHAT GİDERİ

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu/personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır. 

Seyahat Mesafesi (Elde edilen km değeri)

Standart Seyahat Hibe Tutarı

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı *

10-99 km arası

20 Avro

 

100-499 km arası

180 Avro

210 Avro

500-1999 km arası

275 Avro

320 Avro

2000-2999 km arası

360 Avro

410 Avro

3000-3999 km arası

530 Avro

610 Avro

4000-7999 km arası

820 Avro

 

8000 km ve üzeri

1500 Avro

 

*Yeşil seyahat araçlarının (tren, otobüs, paylaşımlı araba, tekne) kullanılması durumunda uygulanır.

*Yeşil seyahat yöntemleri, temelde uçak ve gemi yolculuğu dışındaki bütün ulaşım yöntemlerini (tren, otobüs, paylaşımlı araç kullanımı, bisiklet, tekne vb.) kapsamaktadır. Katılımcılara yeşil seyahat desteği ödemesi yapılabilmesi için:

  • Seyahatin ana unsurunun çevreci seyahat yöntemleri kullanılarak yapılması,
  • Kurumun bulunduğu ülkeye gidiş-dönüş yolculuğunun büyük bir kısmının yukarıda bahsedilen çevreci seyahat yöntemleri ile gerçekleştirilmiş olması,
  • Yolculuğun belgelerle kanıtlanması,

gerekmektedir.

Sadece gidiş ya da sadece dönüşte yeşil seyahat yöntemleri kullanılması veya yolculuğun sadece bir bölümünde bu yöntemlerin kullanılması desteğin sağlanması için yeterli değildir.

Seyahat yöntemini ve seyahat tarihlerini kanıtlayıcı belgelerin (bilet, fiş, fatura, resmi yazışma vb.) faaliyet bitiminde dönüş belgeleri ile birlikte teslim edilmesi ve yeşil seyahat desteği talebinin bildirilmesi gerekmektedir.

Talepleriniz kanıtlayıcı belgelerinizle birlikte faaliyet bitiminde değerlendirilecektir.

 

BAŞVURU

Erasmus+ Ana Eylem 1 dahilindeki Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training), seyahat hariç en az 2 iş günü süre ile program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından

2021-1-TR01-KA131-HED-000005015 (Bridge Konsorsiyum) ve 2021-1-TR01-KA131-HED-000005557 projeleri için faaliyete ayrılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için Rektörlük makamı Değerlendirme Komisyonu kurmuştur.

Başvuru Şartları:

  1. İdari Personel olması
  2. Personel hakkında disiplin soruşturması bulunmaması

Başvuru için gerekli belgeler :

1.         Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı üniversitenin/kurumun ve bölümün/birimin adları belirtilmeli)

2.         Özgeçmiş,

3.         Onaylanmış İş Planı

4.         Tabi oldukları idari amirlerinden belirtilen tarihte programa katılmalarında bir engel olmadığına dair yazı.

5.         Geçerli dil belgesi (ZORUNLU DEĞİL); ibraz edilirse artı puan uygulanacaktır.

(Dil belgesi vermeyenlerin Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ( nilufer.kirici@boun.edu.tr ) ve karşı kuruma hangi dilde eğitim almak istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Eğer karşı kurumca istenilen dilde eğitim verilemeyecekse Koordinatörlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. )

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1 Mart 2022 tarihi itibariyle Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ personel hareketliliği başvuru ve değerlendirme ve işlemlerinin Ulusal Ajans başvuru portalı üzerinden yürütüleceğini bildirmiştir.

Başvuru portalı:https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr   ( Arama kısmına Boğaziçi Üniversitesi yazmalısınız.)

 İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların 01 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Portal 01 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00’da açılacak olup 03 Mart 2023 tarihinde saat 16:00 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Tüm başvuru belgelerinin başvuru portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru belgeleri fiziki olarak ofise iletilmeyecektir. İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Komisyon, başvuruları Değerlendirme Ölçütlerine göre değerlendirecektir.

Önemli Not: Erasmus+ Personel Eğitim Alma faaliyetinizin en geç 20.10.2023 tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Önemli Not: 2019-2020 yılı proje döneminde başvuru yapıp Covid-19 nedeniyle gidemeyenlerden  tekrar başvuru yapanların puanı söz konusu nedenden ötürü düşürülmeyecektir.

Önemli Not: Değerlendirme sonucu proje yararlanıcılarından gidiş öncesi belgeleriyle birlikte taahhütname istenecektir.

DOKÜMANLAR

1.            İş Planı

2.            Örnek davet talebi mektubu

5.            Anlaşmamız olan Üniversitelerin listesi  

6.            Değerlendirme Ölçütleri

 

Sorularınız için Nilüfer Kırıcı’ya nilufer.kirici@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 İyi çalışmalar dileklerimizle,

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü